شبکه خبری ایران پترو 

اسماعیل و گرفتن ما همه بخشی هستیم

کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد

نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد